Privacy verklaring

Teamwork Administraties B.V., gevestigd aan Zinkwerf 45 te ’s-Gravenhage (2544 EC) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Teamwork Administraties B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
* Voor- en achternaam;
* Geslacht;
* Geboortedatum;
* Adresgegevens;
* Telefoonnummer;
* E-mailadres;
* IBAN / Bankrekeningnummer.

Aan bijzondere persoonsgegevens verwerken wij:
* Burgerservicenummer (BSN).

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Teamwork Administraties B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om:
* invulling te geven aan verplichtingen die voortvloeien uit onze overeenkomst, zoals het voeren en controleren van uw administratie, het maken van jaarrapporten en aangiften inkomstenbelasting etc.;
* invulling te geven aan verplichtingen die voortvloeien uit wettelijke bepalingen, zoals het opmaken van fiscale aangiften;
* onze administratieve verplichtingen zorgvuldig te kunnen nakomen zoals het afhandelen van facturatie voor de verrichte werkzaamheden en uw betalingen;
* onze nieuwsbrief te kunnen toesturen;
* contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
* te kunnen voldoen aan andere wettelijke verplichtingen die mogelijk op ons rusten uit hoofde van onze dienstverlening.

Handmatige verwerking van uw persoonsgegevens
Teamwork Administraties B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend handmatig. Dit wil zeggen dat altijd een menselijke beslissing aan de verwerking ten grondslag ligt en niet een geautomatiseerd systeem of computerprogramma.
Teamwork Administraties B.V. zet wel geautomatiseerde verwerking in om te kunnen voldoen aan de tussen partijen gesloten overeenkomsten. De uitkomsten van deze verwerkingen worden echter altijd eerst met u besproken en ter akkoord aangeboden. Pas na schriftelijk akkoord van uw kant worden de gegevens verstrekt aan derden zoals de Belastingdienst.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Teamwork Administraties B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. In zijn algemeenheid bewaren wij uw persoonsgegevens zolang de overeenkomst blijft voortbestaan.
Wanneer uw gegevens in rapportages zoals fiscale aangiften of jaarrapportages verwerkt zijn geldt de wettelijke bewaartermijn voor deze gegevens.

Delen wij persoonsgegevens met derden?
Teamwork Administraties B.V. verstrekt alleen persoonsgevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoeren van onze overeenkomst met u.
Dit zal voornamelijk de Belastingdienst zijn en bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht. Wanneer dit laatste van toepassing is, sluiten wij een bewerkersovereenkomst met deze bedrijven af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Teamwork Administraties B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Teamwork Administraties B.V. zal nooit uw gegevens aan derden verkopen.

Website en cookies
Teamwork Administraties B.V. gebruikt op haar website www.teamworkadministraties.nl geen cookies of vergelijkbare technieken om persoonsgegevens te verzamelen of te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Teamwork Administraties B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander – door u genoemde organisatie – te sturen, mits dit niet in strijd is met andere rechtsverhoudingen binnen de tussen ons bestaande overeenkomst.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht, intrekking of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Teamwork Administraties B.V. sturen aan info@teamworkadministraties.nl.

Wanneer dit verzoek niet komt van een bij ons bekend adres zullen wij eerst aanvullende gegevens opvragen waaruit blijkt dat u daadwerkelijk degene bent die het verzoek indient.

Bij verwijdering van uw gegevens zijn wij tevens mogelijk gebonden aan andere wettelijke verplichtingen zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Teamwork Administraties B.V. wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u van mening bent dat Teamwork Administraties B.V. onjuist omgaat met uw persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Teamwork Administraties B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

(versie, mei 2018)